U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar klantenservice@soatest.me. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen naar:

Medtrade Group, Postbus 1001 2340BA OEGSTGEEST

Vermeld, indien beschikbaar uw retournummer en/of ordernummer op of in de retourzending. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending en het verzendrisico. U dient over een afleverbewijs met handtekening te beschikken. U dient, in het geval van een geschil over de retourzending, een afleverbewijs te kunnen overleggen.

Wij schatten dat deze kosten maximaal € 8,70 zullen bedragen voor een aangetekend pakket.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals geopende verpakking SOA testen.

 

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Medtrade Group, Postbus 1001 2340BA OEGSTGEEST, klantenservice@soatest.me

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

  • de verkoop van de volgende goederen:
  • de levering van de volgende digitale inhoud:
  • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is